Έγκριση της τροποποίησης του αριθμ.πρωτ. 4497/22-3-19 ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με το 1ο και 2ο συγκριτικό πίνακα της προμήθειας καυσίμων κίνησης με ανάδοχο τον Δρακάκη Εμμανουήλ