Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση χρηματοδότησης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων εντασσόμενων στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».