Έγκριση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος α) «Έγκριση αιτήματος που αφορά προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους» β) «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα» Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 1A ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 27 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6 Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την 22α Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 09:15 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 1062/18-1-2019 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ 1 Αλεξάτος Χαράλαμπος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 2 Αναστασόπουλος Νίκος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 3 Αργιανάς Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 4 Βερύκιος Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 5 Βογιατζόγλου Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 6 Γιαννακούρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 7 Δακόπουλος Ευάγγελος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 8 Ζήσης Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 9 Καλδίρης Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 10 Καρακώνης Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 11 Καράμπαμπας Αθανάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 12 Κονταργυρης Κων/νος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 13 Κοντογιάννης Σταμάτης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 14 Λαγδά Δέσποινα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 15 Λάμπρου Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ