Έγκριση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για τα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και ανάδειξη του «προσωρινού» αναδόχου