Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη