Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 17740/2018 απόφασης του 29ου Τμήματος Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών