Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου  επί υποθέσεως του Δήμου