Πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας εως τεσσάρων μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών –πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19