Ανάκληση της αρ.115/6-7-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και Έγκριση εκ νέου της διενέργειας Νέου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά την πολυετή δαπάνη για τα οικ. έτη 2018, 2019, 2020 «Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης» για τις ανάγκες του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 298.300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μετά την κοινοποίηση της αρ.180/2018 πράξης του στ’ κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ.πρωτ.38294/29-6-2018