Επικαιροποίηση της με αρ.57/7-5-2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος και ταυτόχρονη διόρθωση του αναφερόμενου στο κείμενο αριθμού απόφασης του Δ.Σ. 130Β/2004 στο ορθό 130Ε/2004