Α) Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο , β) Παροχή Συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή