Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ