Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως για το έτος 2017, για το κινητό του κ. Δημάρχου