Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 10497/2019 απόφασης του 15ου Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών