Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου