Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση οχήματος με εξωδικαστικό συμβιβασμό.