Έγκριση σκοπιμότητας της αρ. 47/2017 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής» για τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεσή της