Τροποποίηση της αριθμ.19/2017 προηγούμενης απόφασης του Σώματος ως προς τα ορισθέντα μέλη της επιτροπής παραλαβής προμηθειών (για λοιπές προμήθειες, εκτός ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού, & προμήθειας υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών πρασίνου & καθαριότητος και προμήθειας καυσίμων)