Τροποποίηση της αριθμ. 121/Α/2016 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην απόδοση αναδρομικής εισφοράς στο ΤΠΔΥ (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ)) λόγω κατηγοριοποίησης υπαλλήλων σε «παλιούς» και «νέους» ασφαλισμένους κατόπιν του αριθμ.153222/19-9-2017 εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π