Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.203,67 € για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων