Έγκριση: Α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων με τίτλο : Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ) κάλυψης από ίδιους πόρους του ποσού άνω των 600.000,00 € που θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών Δ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί