Έγκριση του αριθμ. Νο 2 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου