Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της α) Ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, β) έγκριση και υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης -Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και γ) Ορισμό υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου