Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ.111/2015 απόφασης Δ.Σ. «Καθορισμός τιμής μονάδας τρέχοντος μήκους για σύνδεση ακινήτων με αγωγό αποχέτευσης Ακαθάρτων».