α) Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και β) εξουσιοδότηση Δημάρχου