Ανάκληση της αριθμ. 59/2018 προηγούμενης απόφασης εισήγησης προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 και λήψη νέας