Α) Προσδιορισμός θέσεων και ειδικοτήτων μαθητείας για μαθητευόμενους κι σπουδαστές των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2018-2019, Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή