Τροποποίηση της αριθμ.48/2017 προηγούμενης απόφασης, συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής κάθε είδους εργασιών, μεταφορών που δεν εντάσσονται σε έργα για το έτος 2017 βάσει του Ν.4412/2016