Τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού» με Κωδικό ΟΠΣ 6002476, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 230/30/01/2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού» με Κωδικό ΟΠΣ 6002476 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»