Ανάθεση ή μη του έργου με τίτλο «Επισκευή – αντικατάσταση κατεστραμμένων πίλλαρ-πινάκων δικτύων κλπ (ηλεκ/φωτισμού) »