Έγκριση του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου