α) Έγκριση σκοπιμότητας, β) έγκριση της υπ’ αρ. 37/2021 μελέτης και όρους διακήρυξης και γ) έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο “ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ”