Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 10-11-2020 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 2920/2017 έφεση που άσκησε η Αργυρίου Άννα του Αργύρη ενώπιον του Δευτέρου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά του Δήμου Δάφνης-Υμηττού