Τροποποίηση της αριθμ. 217Ε/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση επιτροπής: α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες, εκτός ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού-υπηρεσίας & προμήθειες υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών πρασίνου & καθαριότητας και προμήθειας καυσίμων) και β) παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας αναλωσίμων