Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε σχολικές μονάδες για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2022.