Ορθή επανάληψη της αριθμ.142/2016 απόφασης του σώματος ως προς τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση επιτροπής κοινής παρακολούθησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ»