Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2022