Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του κου Πατσουράκη Ευτύχιου, επί της οδού Κοτυώρων αρ.1 στον Υμηττό