α) Έγκριση σκοπιμότητας, β) έγκριση της υπ.’αρ. 16/2021 μελέτης της μελέτης και γ) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων»