Έγκριση πρακτικού Νο 2 του Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Πετρελαίου Θέρμανσης» και ανάδειξη οριστικών αναδόχων