Α) Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης- Υμηττού για την υλοποίηση του έργου : «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» συνολικού προϋπολογισμού 1.910.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της γ) Ορισμός μέλους της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας , καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης