Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη