Έγκριση 1ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων