Λήψη απόφασης για χωροθέτηση πληροφοριακών πινακίδων επί της οδού Δήλου στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης