Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κατάλληλων κοινόχρηστων χώρων ως χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση σε αυτούς εγκεκριμένων διαφημιστικών πλαισίων καθώς και την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας.