Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 255/2022 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ. : 4. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες, εκτός α) ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού-υπηρεσίας, β)προμήθειας υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρασίνου & της Υπηρεσίας Καθαριότητας και γ) προμήθειας καυσίμων) και της υπ’αριθμ. 6. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας αναλωσίμων και της υπ’ αριθμ. 253/2022 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ. : 1. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για προμήθειες και υπηρεσίες μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού / υπηρεσίας και της υπ’αριθμ. 2. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Πρασίνου και Υπηρεσία Καθαριότητας)