Αποδοχή επιχορήγησης ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους από την 7η έως 9η δόση