Λήψη απόφασης α) έγκριση της υπ’ αρ. 99/2020 μελέτης του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης -Υμηττού», β)αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα και υποβολή της πράξης και γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης