Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου