Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου